Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Školský podporný tím

Školský podporný tím

Naposledy upravené 13.06.2024 - dnes Čítanie na 2 minúty a 35 sekúnd

Na škole pracuje školský podporný tím, ktorý pomáha v škole nastavovať podporné procesy pre žiakov a učiteľov. Hlavnou náplňou je:

 • vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, prechod piatakov, kariérny rozvoj žiakov, príchod nového žiaka, zápis do 1. ročníka),
 • realizovanie spätnej väzby, sociometrie tried, klímy učiteľského zboru,
 • poradenstvo, podpora a vzdelávanie učiteľom a rodičom. Podpora vedenia školy pri napĺňaní vízie a smerovaní školy.
 • preventívne programy (preventívne prednášky, ranné kruhy, školské sústredenia, team buildingy…),
 • identifikácia a mediácia konfliktov (s využitím nenásilnej komunikácie), pravidelná individuálna reflexia so žiakmi,
 • cielená intervencia, reedukácia porúch učenia, skupinová aj individuálna podporná terapia
 • mentoring a supervízia žiakov, podpora triednych učiteľov,
 • aktívna spolupráca s CPP, sieťovanie s inými subjektmi (kuratela, polícia, lekári, LVS, DC, RC a i.),
 • pravidelné tímové porady, intervízie, supervízie, inovačné vzdelávanie tímu.

Typ súboru
Plán práce koordinátora prevencie 23-24 Plan prace koordinatora prevencie 23-24.pdf

Tím tvoria zamestnanci s poverením riaditeľky školy:

 • PaedDr. Jozef Doddy Cimra – zástupca riaditeľky pre výchovu a informatizáciu
 • Mgr. et Mgr. Nina Slezáková – psychológ, kariérny poradca
 • Mgr. Michal Dopita – psychológ
 • Mgr. Anita Tanušková – psychológ
 • Mgr. Tatiana Dologová – psychológ

Od 1. septembra 2018 je v platnosti smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach č. 36/2018. Smernica charakterizuje šikanovanie a určuje povinnosti škôl pri prevencii a riešení šikanovania.

Typ súboru
Plné znenie smernice 36/2018 smernica-36-2018.pdf

Každý žiak sa v priebehu piateho ročníka musí zúčastniť preventívnej prednášky o šikanovaní a v priebehu Prímy preventívnej prednášky o kyberšikanovaní. V prípade potreby alebo na požiadanie triedneho učiteľa sa tieto prednášky môžu opakovať každoročne aj pre vyššie ročníky. Následne sa na viacerých predmetoch (informatika, etická výchova, občianska náuka atď.) vyučujúci okrajovo priebežne tejto téme venujú vrámci svojich predmetov. Problematike šikanovania sa venujú aj triedni učitelia na komunitách so svojimi triedami. Škola má vypracovaný metodický postup riešenia šikanovania, ktorý sa aplikuje na všetky priestupky, pri ktorých je podozrenie, že by mohlo ísť o šikanovanie. Ak sa šikanovanie potvrdí, je okamžite informované vedenie školy, zákonní zástupcovia zainteresovaných žiakov a v prípade potreby Rada školy, zriaďovateľ, CPP, ÚPSVaR, prípadne orgány činné v trestnom konaní, podľa závažnosti zistených skutočností. Ďalší postup je koordinovaný podľa stupňa závažnosti.

Ako postupovať pri spracovaní smútku pri náhlych a nečakaných udalostiach? V dokumente sú rady a odporúčania.

Typ súboru
Smútkové poradenstvo smutkove-poradenstvo-a-dieta.pdf

Ako spracovať stres a úzkosť pri náhlych a nečakaných udalostiach? V dokumente od krízového intervenčného tímu sú rady a odporúčania a v závere sú aj kontakty na poradenstvo.

Typ súboru
Prežívanie stresu prezivanie-stresu.pdf

Je pre nás dôležité, aby ste naďalej cítili našu podporu. Uvádzame zoznam terapeutov, ktorí sú odborníkmi. Rozhodne vieme o náročnosti dostať sa v dostupnom čase k potrebnej terapii a poradenstvu. Tieto služby sú zväčša platené. V prípade Vašej potreby môžete skúsiť osloviť aj CPPPaP, ktoré sú v jednotlivých územných častiach (BA 1 – BA5 a Pezinok, Malacky, Senec), a ktoré poskytujú odborné činnosti bezplatne (o ich preťaženosti taktiež vieme). Krízový intervenčný tím oslovil túto podpornú sieť, aby v prípade nahlásenia sa niekoho zo Skalickej, skúsili (i keď minimálny počet ľudí) vsunúť ich do náročného pracovného kalendára. Samozrejme, podporu naďalej bude poskytovať náš školský intervenčný tím a školská psychologička.

Typ súboru
Zoznam psychológov zoznam-terapeutov.docx