Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  O škole

O škole

Naposledy upravené 19.08.2023 - pred 299 dňami Čítanie na 11 minút a 14 sekúnd

Ako vznikla Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave?

Najčastejšie položenou otázkou zo strany verejnosti, najmä rodičov je: Ako a kedy vznikla škola pre nadané deti na Slovensku?

Objektívne je treba povedať, že najväčšiu zásluhu na tom, že sa triedy pre nadané deti otvorili, majú samotní rodičia nadaných detí z Bratislavy. Tí prišli s otázkou, či existuje u nás nejaký typ školy pre deti, ktoré už pri vstupe do školy vedia čítať, vedia aj písať paličkovým písmom, vedia aj počítať, a to nie hocijako, ale sčítavať a odčítať od 100 do 1000, poznajú hodnoty záporných čísel, riešia náročné slovné úlohy z hlavy a čo je dôležité – nikto ich to doma neučil. Skôr naopak, rodičia im niektoré veci neukazovali a nedovolili robiť a učiť sa, pretože to všetko sa majú naučiť až v škole. Tieto deti sa však spontánne naučili aj zemepis – svetadiely, štáty a ich hlavné mestá, rieky, najvyššie vrchy, naučili sa samé aj o pradávnych zvieratách – najmä o dinosauroch, ale zaujímavé sú pre nich zvieratá vodné i suchozemské, z Afriky, Austrálie, Arktídy, Antarktídy. Naučili sa mnohé veci o vesmíre, o planétach, o moriach, oceánoch, zvláštnych živočíchoch, zaujímajú sa biológiu, stavbu tela človeka, chémiu, atď. a to všetko bez toho, aby ich niekto k tomu nútil. Sú prirodzene aktívne, o všetko sa zaujímajú, sú zvedavé a potrebujú stále nové informácie. Celkove radi experimentujú a radi objavujú nové veci.

Pod gesciou psychológov z VÚDPaPu v Bratislave vznikla v r. 1991 Československá spoločnosť pre nadané deti. Predpokladali sme, že sa budú o ňu zaujímať najmä odborníci (pedagógovia, psychológovia, tréneri, ...) Prihlásili sa predovšetkým rodičia. Prichádzali a pýtali sa, čo ponúkame pre ich deti, ktoré majú vývinový náskok, vedia viac ako je to bežné pre deti v ich veku. Ich obavy – čo bude ďalej s týmito deťmi, ktoré už ako 4-5 ročné zvládli učivo prvého. alebo i druhého ročníka, niektoré čítali ako žiaci bežného 4-tého ročníka – a s obavami sa znova a znova pýtali: Bude nejaká škola pre takéto deti? Prirodzene sa báli, že sa ich dieťa bude v škole nudiť a následne bude mať problémy v škole.

Po mnohých osobných stretnutiach a spoznaní úrovne kapacity viacerých týchto výnimočných detí a ich nadania bolo rozhodnuté: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., ako vedecko-výskumný pracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, zaoberajúci sa problematikou nadaných detí, vypracovala v r. 1993 Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základných škôl.

Po schválení Projektu na Ministerstve školstva SR v máji 1993 – bola otvorená od 1.9.1993 prvá experimentálna trieda pre intelektovo nadané deti v Bratislave. Ďalej história našej školy pokračovala neustálym sťahovaním:

1993/1994 – ZŠ Karloveská IV. obvod 1994/1995 – IUVENTA IV. obvod 1995/1999 – ZŠ Turnianska V. obvod 1999/2000 – ZŠ Teplická III. obvod 2003/2004 – aj v SOUCH Skalická III. obvod 2004/2005 – aj v Skalická III. obvod Škola pre mimoriadne nadané deti bola oficiálne zriadená k 1.1.1998 – a to pod zriaďovateľskou gesciou Krajského úradu v Bratislave. Od 1.9.1999 – bolo zriadené a aj otvorené 8-ročné gymnázium.

Pripravujeme teda celý komplexný model edukácie, ktorý bude zabezpečovať vzdelávanie intelektovo nadaných detí od 1. triedy po maturitu, resp. od 5 do 18 rokov.

Čo škola ponúka?

 • nové alternatívne formy výučby ako i výchovné prístupy k nadaným deťom,
 • diagnostiku, identifikáciu nadania a zaradenie nadaných detí do alternatívneho vzdelávania
 • rozvíjanie aktuálnej úrovne nadania, nadpriemerných schopností mimoriadne nadaných detí
 • zohľadnenie špecifík vývinu nadaných detí, rešpektovanie disproporcionálneho vývinu
 • systém celodennej starostlivosti od 7,00 do 17,00 hod.
 • každodenný psychologický servis cez školského psychológa

Ako sa zaraďujú deti do školy?

Na základe 10-ročných skúseností už máme vypracovaný praktický model výberov a identifikácie nadaných do školy. Primárne je to:

fáza informovanosti:

 1. v širšom kontexte – priblíženie problematiky nadania celej verejnosti, špecifičnosti vývinu charakteristických znakoch nadaných, črty, vlastnosti, osobnosť nadaných detí a zároveň o potrebe podporovania a vzdelávania.
 2. v užšom kontexte – informácie pre rodičov, starých rodičov, rodinných príslušníkov, príbuzných, ďalej učiteliek v materských školách, pedagógov v základných školách, metodických pracovníkov a pracovníkov odborov školstva – pre skvalitnenie práce s nadanými deťmi od výberov nadaných po realizáciu vzdelávania.

fáza nominácie:

 1. učiteľky materských škôl upozornia rodičov na niektoré špecifické schopnosti dieťaťa – obrátiť sa na obvodnú alebo okresnú pedagogicko-psychologickú poradňu
 2. rodičia, ktorá pozorujú špecifický vývin svojho dieťaťa – obrátia sa obvodnú alebo okresnú pedagogicko-psychologickú poradňu (ďalej len OPPP)

fáza diagnostiky:

 1. psychologická diagnostika

Psychológovia na OPPP urobia psychologické vyšetrenie intelektových schopností dieťaťa a zašlú výsledok na školu, resp. koordinátorovi výberov PhDr. J. Laznibatovej. Psychologické vyšetrenia sa robia od januára do mája daného roka.

 1. pedagogická diagnostika

Od apríla, ale najčastejšie v máji, júni prebieha samotný výber detí do tried na tzv. prijímacích pohovoroch, kde sa zisťuje úroveň čítania, písania a počítania, ako i osobnostnej emocionálnej zrelosti dieťaťa.

V rámci prípravy a výberov detí na zaradenie do školy pre mimoriadne nadané deti – škola pozýva všetkých rodičov na Deň otvorených dverí, kde sa koná stretnutie rodičov budúcich prvákov s riaditeľkou školy a autorkou Projektu. Tu sa oboznámia so základnými prvkami a osobitosťou tohto alternatívneho vzdelávacieho modelu na I. stupni, ako i s koncepciou edukácie nadaných detí od 5 do 18 rokov.

Do nášho alternatívneho výchovno-vzdelávacieho programu pre nadané deti môže byť zaradené také dieťa, ktoré splnilo všeobecne platnú a medzinárodne uznávanú hranicu nadania a zároveň kritériá našich prijímacích pohovorov.

Rozhodnutie o zaradení dieťaťa do tohoto alternatívneho vzdelávacieho modelu dostanú rodičia dieťa písomne.

Čo škola prináša nové?

Sme škola s alternatívnou formou vzdelávania, kde vyučovanie prebieha v neformálnej, partnerskej, až priateľskej atmosfére. Počas vyučovania v našej škole ponúkame nadaným deťom možnosť pokračovať takým tempom učenia, aké zodpovedá ich nadaniu a výkonovým dispozíciám. Nadväzujeme na ich aktuálnu vývinovú úroveň a schopnosti dieťaťa, ktoré má už pri vstupe do školy. To znamená, že deti píšu nie písaným, ale paličkovým písmom, čítajú podľa úrovne svojich schopností a delia sa na výkonové skupiny aj podľa úrovne zvládnutia riešenia matematických úloh. Robíme to tak, aby rýchle deti nemuseli čakať a pomalšie deti – aby nezažívali stres. Vyučovanie sa prispôsobuje nadpriemernej úrovni detí a vzhľadom k tomu sa celkový obsah učiva viac rozširuje, obohacuje a prehlbuje. Rovnako je zastúpená tak vzdelávacia – pedagogická, ako i výchovná – psychologická zložka. Každý deň začína vyučovanie rannými komunitami na vytvorenie dobrej emocionálnej atmosféry atmosféry a na pozitívne naladenie detí na vyučovanie.

Základné prvky našej koncepcie edukácie nadaných detí sa zakladajú na tom, že sa zameriavame na:

 1. rozvíjanie nadpriemerných všeobecných intelektových schopností, silných stránok nadaných detí, nadviazaním na ich aktuálnu vývinovú úroveň.
 2. posilňovanie a rozvíjanie slabších stránok nadaných detí – zohľadňovanie špecifickosti ich vývinu – najmä v emocionálnej, sociálnej a osobnostnej oblasti, ale aj na rozvíjanie ich fyzických dispozícií, grafomotorickej zručnosti atď.
 3. rozvíjanie špecifických záujmových oblastí a podporovanie netypických aktivít nadaných detí, a to aj takých, ktoré nie sú charakteristické pre ich vekovú úroveň, ale pre deti staršie
 4. formovanie silnej, výnimočnej a výraznej osobnosti nadaného jedinca, aby sa úspešne vedel uplatniť v pracovnom i osobnom živote, aby priniesol pozitívny efekt v prospech seba i v prospech celej spoločnosti.

Akým spôsobom škola tieto ciele zabezpečuje?

Keďže primárnym cieľom alternatívneho výchovno-vzdelávacieho procesu je rozvíjanie celkového potenciálu vysoko nadpriemerných intelektových schopností nadaných detí – snažíme sa o to, aby celý proces bol realizovaný prostredníctvom systematického riešenia problémových tvorivých úloh, abstraktného myslenia, riešenia úloh vlastnou prácou. samostatným štúdiom – samostatným objavovaním, experimentovaním, schopnosťou zbierania i spracúvania informácií, hodnotenia seba i iných, ochotou spolupracovať, prijímať názory iných, tolerantnosťou a taktnosťou.

Čo učíme v škole?

Vzdelávanie nadaných detí musí byť zabezpečené flexibilne podľa potrieb nadaných detí. Vychádzame pritom z názorov odborníkov, že pre túto časť populácie musí byť pripravená široká ponuka edukačných variant.

My, ako štátna škola vychádzame z oficiálne predpísaného učiva určeného osnovami pre základnú školu a gymnázium. Realizujeme pritom skupinové integrované vyučovanie nadaných detí, kde pracuje cca 15 detí v triede, ktoré sa delia podľa výkonových skupín. Okrem základných poznatkov sa deti učia akcelerované učivo (ktoré obsahovo je vo vyšších ročníkoch), ale i obohacujúce, rozširujúce a prehlbujúce učivo. Pre 1. stupeň máme už vlastné učebné plány a učebné osnovy a zároveň aj 10 nových doplnkových učebníc, ktoré je možné používať len v tých školách a triedach na Slovensku, kde sa Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti realizuje. Preberané učivo je nadštandardné, vzhľadom k stanoveným kritériám bežných škôl, je náročnejšie, obsiahlejšie, ale zároveň je podávané hravou formou, tak aby ho deti aktívne a so záujmom prijímali a fixovali.

Ako učíme v škole?

Naša škola je založená na kvalitnej komunikácii medzi rodičom a učiteľom, ale najmä medzi učiteľom a žiakom. Je to škola, kde panujú partnerské, až priateľské vzťahy, pričom učiteľ nie je dominantným faktorom počas vyučovania, ale necháva sa pri práci inšpirovať úrovňou schopností jednotlivých nadaných detí. Vyučovanie prebieha v kreatívnej atmosfére, kde si deti ani neuvedomujú, že prebieha samotný vyučovací proces. Okrem bežných metód (vysvetľovanie, rozhovor, didaktické hry, názorné ukážky) sa používajú v maximálnej miere heuristické metódy – t.j. objavovanie, vlastný prístup, ďalej rozhovory, diskusia, metóda problémového vyučovania, tvorba projektov a obhajoba vlastných prác. Všetko sa deje vo forme tvorivého, partnerského dialógu učiteľ – žiak. Učenie sa prispôsobuje úrovni detí, ktoré majú prekvapivé vedomosti z rôznych oblastí okolitého sveta, dokážu na svoj vek vynikajúco analyzovať, zovšeobecňovať, argumentovať a vytvárať nové riešenia problémov. Nadané deti majú potrebu učiť sa rýchlejšie, viac, ale hlavne iným spôsobom a tým sa odlišujú od bežnej populácie detí. V praxi to znamená, že aplikujeme aj pri zníženom počte žiakov individuálny prístup a zohľadňovanie špecifických potrieb každého jedného dieťaťa. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu žiaka a na ukončenie každého ročníka žiak musí vypracovať a obhájiť svoju ročníkovú prácu. Najlepšie práce postupujú do celoškolského kola a sú prezentované pred širšou verejnosťou.

Špecifiká výučby

Od 1. triedy sa deti učia anglický jazyk, informatiku a nový predmet Obohatenie. Zároveň každý deň začína rannou komunitou, na navodenie atmosféry na dobrú prípravu a “otvorenie sa” žiakov na vyučovanie. Ranná komunita je integrálna súčasť celého vyučovania. Štýl vyučovania je prispôsobený potrebám nadaných detí a je relatívne vysoko individualizovaný. Celý výchovno-vzdelávací proces je zameraný na bezstresové zvládanie i náročnejších požiadaviek školy na žiakov.

V 1.-4. ročníku deti neznámkujeme, dôraz kladieme na hodnotenie žiakov, ktoré je viac orientované pozitívne, a sebahodnotenie, čo znamená, že žiak sa sám musí naučiť ohodnotiť svoje výkony, schopnosti ako i rezervy, ktoré má. Aby si to celé zvnútornil a získal motiváciu pre ďalšie výkony v škole. Hodnotenie je robené striktne individuálne a nezverejňuje sa pred celou triedou a pred všetkými žiakmi. Nielen oblasť samotného vzdelávania je dôvodom na diferencovanú edukáciu nadaných. Sú to aj ich osobnostné charakteristiky, ktoré sa u nadaných detí relatívne často objavujú – zvýšená hyperaktivita a impulzivita, znížené sebavedomie, ťažšia prispôsobivosť, často introverzia, uzavretosť, znížená komunikatívnosť a emocionálno-sociálna nevyrovnanosť. Takéto aspekty – ako sprievodné znaky u mnohých nadaných detí – riešime za pomoci školského psychológa, ktorý je deťom k dispozícii každý deň podľa potreby.

Program dňa v škole

Pre našu školu je charakteristický systém celodennej starostlivosti. Začíname ráno o 7,00 hod. a končíme večer o 17,00 hod. Každý deň otvárame rannou komunitou o 8,00 hod., potom nasledujú jednotlivé vyučovacie hodiny. Po obede cca o 14,00 hod. pokračujú aktivity detí v rámci ŠKD. Máme vytvorený systém krúžkov, kde sa deti prihlasujú, pričom tieto možno meniť raz za štvrťrok.

Najzaujímavejšie krúžky v ponuke našej školy sú: žurnalistický (časopis AVOS), malí architekti, konštrukčný, tvorivá dielňa a tvorivé hry, origami, fotografický, indiánsky, divadelný, krížovkársky, šachový, čitateľský, futbalový, športový, turistický, ale i klub pátračov a klub priateľov zvierat. Pozornosti detí sa teší aj krúžok vyšívanie a šitie, ale najväčší záujem je o krúžok malý kuchár.

Špecifické aktivity školy

 1. Spolupráca s fakultami a výskumnými pracoviskami: O rozvoj nadaných detí sa nestaráme len jednostranne, ale zisťujeme a overujeme aj podmienky potrebné k realizácii ich nadania. Preto úzko spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami ŠPÚ a VÚDPaP po pedagogickej a psychologickej stránke. Zároveň sa zaoberáme výskumom nadaných detí z aspektu neurologického, fyziologického (s LF UK), telesného a motorického (s FTVŠ), ako i grafomotorického a výtvarného s (PdF UK). Takýmto komplexným praktickým i výskumno-teoretickým prístupom chceme prispieť k osvetleniu podstaty nadania, ktoré je ešte stále aj pre odborníkov relatívne neprebádanou oblasťou. Aktuálne sme nadviazali spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, pri špecifickom vzdelávaní nadaných detí formou mentorov a lektorov.

 2. Spolupráca so zahraničím: Úzko spolupracujeme so školami v zahraničí, kde sa realizuje vzdelávanie nadaných detí. Najbližšie kontakty máme s Gymnáziom Buďánka v Prahe, ďalej s gymnaziom Sir Karl Popper Schule vo Viedni, Vörös Pálné Gymnaziom v Budapešti a Deutschhaus Gymnasium vo Würzburgu. Do spolupráce je zapojené Akademickie gimnazjum v Toruni. Robíme výmenné pobyty pedagógov a pripravujeme aj pre výmeny žiakov s jednotlivými školami.

 3. Organizácia odborných konferencií: Naša škola je zároveň organizátorom medzinárodných odborných konferencií, tzv. malých ECHA konferencií (ECHA – European Council for High Ability – resp. Európska rada pre vysoké schopnosti), ktoré sa konajú každé dva roky na jeseň v Bratislave. Doteraz to boli nasledovné konferencie: 1999 – Realizácia potenciálu nadaných detí 2001 – Identifikácia a starostlivosť o nadané deti 2003 – Nadanie a talent pre 3. tisícročie Špecifickým prvkom týchto odborných konferencií je to, že vždy celý jeden deň je venovaný príspevkom rodičov a samotných nadaných detí. Pravidelne sú našimi hosťami odborníci z Rakúska, Maďarska, Čiech, Poľska a Nemecka. Konferencie slúžia na výmenu názorov a skúseností pri vytváraní komplexnej starostlivosti o nadané deti a mládež v jednotlivých štátoch, ako i prípravu a vytváranie kvalitných podmienok pre realizáciu potenciálu týchto výnimočných nadpriemerne nadaných detí. Škola pôsobí ako metodické pracovisko pre celý Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti. Vypracúva legislatívne návrhy, organizuje metodické semináre, odborné stretnutia psychológov z OPPP zapojených do realizácie Projektu, keďže od 1.9.2004 už bude do Projektu zapojených 23 miest na Slovensku.

Formy vzdelávania intelektovo nadaných žiakov na Slovensku

Porovnanie rôznych foriem vzdelávania intelektovo nadaných žiakov nájdete tu.