Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  O škole  /  Rada školy

Rada školy

Naposledy upravené 10.04.2024 - pred 47 dňami Čítanie na 8 minút a 59 sekúnd

Volení členovia

Rada školy pracuje v tomto zložení:

 • Ing. Alexandra Velická, PhD. – predseda
 • Mgr. Katarína Karšňáková – podpredseda
 • Mgr. Renáta Šramová – tajomník
 • Roman Chudík – člen
 • JUDr. Ing. Rudolf Cádra – člen
 • Ing. Martin Mikuš – člen
 • Mgr. Ing. Peter Cmorej – člen
 • Doc. RNDr. Ivan Haverlík – člen
 • Mgr. Simona Petrik – člen
 • PhDr. Ing. Lucia Vidanová – člen
 • Sofia Konečná – člen

Štatút rady školy

Podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. sa vydáva tento štatút rady školy.

Článok 1 – Úvodné ustanovenia.

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu na Teplickej ulici č.7 v Bratislave.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok 2 – Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rady školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s vykonávacími predpismi k tomuto zákonu.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
 3. Rady školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.
 4. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

Článok 3 – Činnosť rady školy

 1. Rady školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy : a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá vždy s odôvodnením, d) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami.
 3. Rada školy sa ďalej vyjadruje : a) k návrhu na počty prijímaných žiakov, b) k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní, c) k návrhu na úpravu v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch, d) k návrhu rozpočtu školy, e) k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, f) ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít, g) k informáciam o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, h) ku správe o výsledkoch o hospodárení školy.

Článok 4 – Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú : a) traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, c) zvolený zástupca ostatných zamestnancov, d) dvaja delegovaní zástupcovia za VÚC Bratislava, e) delegovaný zástupca za mesto Bratislava, f) delegovaný zástupca orgánov alebo organizácií podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní , g) jeden zvolený zástupca žiakov školy s tým, že do funkčného obdobia rady školy, v ktorom budú existovať všetky ročníky vo všetkých vzdelávacích stupňoch školy, ich nahradí zvolený zástupca rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov.

Článok 5 – Členstvo v rade školy

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.

 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 3. Voľba zástupcov ostatných zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.

 4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

 5. Členovia rady sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 6. Členom rady nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 7. Členstvo v rade školy zaniká : a) uplynutím funkčného obdobia, b) odstúpením, c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy, d) ak zástupcovi rodičov prestane žiak navštevovať školu, alebo zákonný zástupca prestane zastupovať žiaka školy, e) ak delegovanému zástupcovi orgán alebo organizácia, ktorá ho delegovala, zruší jeho delegovanie, f) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, g) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy, h) úmrtím.

 8. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať menovanie náhradného člena. Náhradný člen podľa tohto článku bodov 1 až 4 bude doplnený podľa poradia vo voľbách. Tento postup bude uplatnený iba do hranice 5% získaných hlasov prepočítaný k počtu oprávnených voličov ku dňu menovania.

 9. Ak nie je možné splniť predchádzajúcu podmienku pre doplnenie člena rady školy podľa bodu 8 tohto článku, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov.

Článok 6 – Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy, podpredsedu a tajomníka rady školy.
 2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu, ako aj mená a priezviská členov rady školy a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje predseda rady školy a zriaďovateľ a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
 4. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia, rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom.
 5. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak o to sám požiada.
 6. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak : a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, b) koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo štatútom rady školy.
 7. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 8. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 9. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 10. Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov nerozhodne inak.
 11. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

Článok 7 – Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen rady školy má právo : a) voliť a byť volený, b) navrhovať kandidátov na predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy, c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať, d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy, e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály, f) rokovať, vykonávať prieskum alebo zisťovanie v mene rady školy v škole alebo na príslušných dotknutých orgánoch a organizáciách po predchádzajúcom schválení jeho poverenia touto činnosťou v rade školy. V prípade, ak vec nestrpí odklad, stačí poverenie predsedom rady školy, ktoré bude potvrdené na najbližšom zasadnutí rady školy.
 2. Predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach rady školy sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady podľa tohto štatútu.
 4. Člen rady školy je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a tento štatút.
 5. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 8 – Práva a povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú všeobcne závaznými predpismi alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy alebo môže tým poveriť podpredsedu rady školy.
 4. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá podpredseda rady školy.
 5. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 6. Výročná správa obsahuje : a) prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy, b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka, c) ďalšie údaje určené radou školy.
 7. Výročná správa je prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela zriaďovateľovi.

Článok 9 – Vzťah rady školy k vedeniu školy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o plánovaných zasadnutiach rady školy a prizýva ho na zasadnutia podľa potreby.
 2. Riaditeľ školy v súlade s programom zasadnutia predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismy. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok ani finančnú hotovosť, a preto ani nezostavuje vlastný rozpočet.

Článok 11 – Účinnosť

Tento štatút bol prerokovaný na zasadnutí rady školy a nadobúda účinnosť dňom 13.12.2005.

Zápisnice

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2023/2024

Typ súboru
21.03.2024 rs21032024.pdf
Typ súboru
12.10.2023 rs12102023.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2022/2023

Typ súboru
28.06.2023 rs28062023.pdf
Typ súboru
24.10.2022 rs24102022.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2021/2022

Typ súboru
29.06.2022 rs29062022.pdf
Typ súboru
14.06.2022 rs14062022.pdf
Typ súboru
28.09.2021 rs28092021.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2020/2021

Typ súboru
30.06.2021 rs30062021.pdf
Typ súboru
17.09.2020 rs17092020.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2019/2020

ďalšie plánované zasadnutia sa neuskutočnili pre Covid19

Typ súboru
27.02.2020 27022020.pdf
Typ súboru
24.10.2019 24102019.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2018/2019

Typ súboru
25.06.2019 25062019.pdf
Typ súboru
02.04.2019 02042019.pdf
Typ súboru
13.11.2018 13112018.pdf
Typ súboru
06.09.2018 06092018.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2017/2018

Typ súboru
02.05.2018 02052018.pdf
Typ súboru
15.03.2018 15032018.pdf
20.02.2018 – nekonala sa, pre neuznášania schopnosť (ospravedlnení)
30.01.2018 – nekonala sa, pre neuznášania schopnosť (ospravedlnení)
Typ súboru
05.10.2017 05102017.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2016/2017

Typ súboru
21.03.2017 rs21032017.pdf
13.12.2016 – nekonala sa, pre neuznášania schopnosť (ospravedlnení)
Typ súboru
04.10.2016 04102016.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2015/2016

Typ súboru
28.06.2016 rs280616.pdf
Typ súboru
31.03.2016 rs31032016_0.pdf
Typ súboru
29.09.2015 rs29092015.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2014/2015

Typ súboru
25.06.2015 rs25062015.pdf
Typ súboru
10.02.2015 rs10022015.pdf
Typ súboru
28.10.2014 rs28102014.pdf
Typ súboru
30.09.2014 rs30092014.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2013/2014

Typ súboru
16.06.2014 rs16062014.pdf
Typ súboru
12.06.2014 rs12062014.pdf
Typ súboru
29.05.2014 rs29052014.pdf
Typ súboru
23.04.2014 rs23042015.pdf
Typ súboru
28.10.2013 28-10-2013.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2012/2013

Typ súboru
18. 6. 2013 18-6-2013.pdf
Typ súboru
7. 5. 2013 7-5-2013.pdf
Typ súboru
11. 9. 2012 11-9-2012.pdf

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2011/2012

Typ súboru
28. 6. 2012 28-6-2012.pdf
Typ súboru
14. 2. 2012 14-2-2012.pdf
Typ súboru
8. 9. 2011 8-9-2011.odt

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2008/2009

Typ súboru
2. 6. 2009 2-6-2009.odt
Typ súboru
20. 1. 2009 20-1-2009.odt
Typ súboru
18. 11. 2008 18-11-2008.odt

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2007/2008

Typ súboru
26. 6. 2008 26-6-2008.odt
Typ súboru
12. 5. 2008 12-5-2008.odt
Typ súboru
19. 2. 2008 19-2-2008.odt
Typ súboru
18. 9. 2007 18-9-2007.odt

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2006/2007

Typ súboru
26. 6. 2007 26-6-2007.odt
Typ súboru
3. 5. 2007 3-5-2007.odt
Typ súboru
8. 2. 2007 8-2-2007.odt
Typ súboru
7. 12. 2006 7-12-2006.odt
Typ súboru
19. 9. 2006 19-9-2006.odt

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2005/2006

Typ súboru
27. 6. 2006 27-6-2006.odt
Typ súboru
25. 4. 2006 25-4-2006.odt
Typ súboru
14. 2. 2006 14-2-2006.odt
Typ súboru
7. 2. 2006 7-2-2006.odt
Typ súboru
13. 12. 2005 13-12-2005.odt
Typ súboru
1. 12. 2005 1-12-2005.odt