Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Titulný obrázok
Domov  /  O škole  /  Nadané deti

Nadané deti

Naposledy upravené 19.08.2023 - pred 299 dňami Čítanie na 3 minúty a 30 sekúnd

Ako sa prejavujú nadané deti?

Vynikajú už od útleho detstva. Sú mimoriadne aktívne, zvedavé, rýchlo chápu, majú vynikajúcu pamäť. Už v predškolskom veku sa zaujímajú o číslice a písmená

Majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Neustále potrebujú nové informácie, vytvárajú si svoj vlastný systém poznatkov. Okolo piateho roku vedia čítať, písať, počítať.

Stále sa pýtajú a experimentujú. Zaujíma ich zemepis, slnečná sústava, svet zvierat, ľudské telo, atď. Zároveň sa zaujímajú o veci, ktoré ostané deti nezaujímajú (otázky života a smrti, náboženstvo, politika atď.).

Prečo je pre nadané deti potrebná špeciálna škola?

Pretože im nestačia bežné detské hry a činnosti, aké robia ostatné deti ich veku, neuspokojujú ich aktivity, aké ponúka materská škôlka. Potrebujú odborné postupy a systematické vedenie pri rozvíjaní svojho nadania.

Potrebujú výrazne podnetné prostredie, ktoré by uspokojilo ich prirodzené záujmy a nadviazalo na ich vedomostnú úroveň. Preto je pre ne potrebná špeciálna škola, ktorá rozvíja ich schopnosti a nadanie, pretože rodičia samotní nedokážu naplniť ich vzdelávacie potreby a rozsah ich záujmov.

Nadané deti sú viac citlivé a zraniteľnejšie. Sú veľmi kritické aj sebakritické, niekedy neprístupné, uzavreté, menej komunikatívne. Vyhľadávajú skôr kontakty so staršími deťmi alebo s dospelými osobami. Preto treba s nimi pracovať inak.

Aká je Škola pre mimoriadne nadané deti?

Od roku 1993 sa ako jediná svojho druhu špecializuje na vzdelávanie intelektovo nadaných detí. Sú to deti, ktoré už od útleho veku pútajú na seba pozornosť, vedia všetko skôr a naučia sa všetko ľahšie, lepšie a rýchlejšie. Pre tieto deti je potrebné pripraviť iné vzdelávacie programy, než aké ponúkajú štandardné školy. ŠpMNDaG je zameraná na rozvíjanie nadpriemerného nadania, vysokých intelektových schopností, a to formou alternatívneho vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na individuálnom prístupe k žiakom a rešpektovaní jedinečnosti a výnimočnosti, osobnosti každého žiaka.

Čo má robiť rodič, ak má nadané dieťa?

V každom prípade je potrebné konzultovať postupy s odborníkmi – psychológmi. Pretože špeciálna poradňa pre nadané deti zatiaľ neexistuje, treba sa priamo obrátiť na ŠpMNDaG. Treba požiadať o stretnutie, odbornú konzultáciu, alebo psychologické vyšetrenie dieťaťa. Výsledky testov pomôžu aj rodičom správne postupovať a zorientovať sa pri výbere školy.

Čo najskorší kontakt s odborníkmi a odborná konzultácia mnohokrát pomôžu pri výchovných problémoch s nadanými deťmi. Rodičia totiž často samotní nevedia ako správne výchovne postupovať a usmerňovať vývin svojho dieťaťa.

Aký je postup pri zaraďovaní nadaného dieťaťa do ŠpMNDaG?

Je potrebné nadviazať kontakt priamo so školou – ŠpMNDaG. (Viď tiež Kontakt.) Škola robí poradenský servis pre nadané deti už od dvoch rokov. Zároveň pre nich a ich rodičov robí špeciálne stretnutia, konzultačné a poradenské služby, programy pre deti, psychologické vyšetrenia.

Psychologické vyšetrenie sa robí na škole. Deti pred vstupom do školy absolvujú psychologické vyšetrenie (IQ test ap. a zároveň aj vedomostné testy) a po splnení stanovených kritérií sú deti zaradené do prvej triedy ŠpMNDaG.

Čo ŠpMNDaG pripravila pre nadané deti?

Škola ponúka vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa vlastného vytvoreného Programu ERIN s vlastnými metodikami a vlastnými doplnkovými učebnicami pre nadané deti. Naša škola je:

  • škola, ktorá vychováva k samostatnosti a zodpovednosti,
  • škola, ktorá rozvíja tvorivé, abstraktné, logické a kritické myslenie,
  • škola, kde sú učiteľ a žiak partnermi,
  • škola, kde popoludní deti rozvíjajú svoje záujmy v krúžkoch (viď tiež Krúžky),
  • škola, kde je plynulý prechod na osemročné gymnázium bez prijímacích skúšok,
  • škola, kde sa deti rozvíjajú v tolerantnej, empatickej atmosfére, bez napätia, stresu, strachu a šikany.

Ako sa v ŠpMNDaG vyučuje?

Okrem bežného, štandardného učiva sa deti učia na princípe objavovania, experimentovania a to systémom riešenia problémových úloh. Učivo sa im nepredkladá hotové, ale postaví, položí sa otázka, problém – a deti ho riešia…

Vyučujú mladí, empatickí, flexibilní, pozitívne naladení a tvoriví učitelia. Učiteľ je partner, poradca, sprievodca svetom informácií. Učiteľ je kamarát, s ktorým si žiaci tykajú a môžu sa mu zdôveriť, ak majú problém.

Aké sú výsledky ŠpMNDaG?

Od vzniku prvých tried pre nadané deti sa počas pôsobenia školy ukázalo, že vzdelávanie nadaných detí vo vyrovnaných malých skupinách je vysoko efektívne.

ŠpMNDaG je škola, kde žiaci nájdu svoje zázemie, pozitívnu atmosféru zohľadňujúcu ich špecifické výchovné i vzdelávacie potreby, a preto chodia do školy radi. Tu sa rozvíjajú pod odborným dohľadom ich mimoriadne schopnosti a nadanie, ale aj osobnostné dispozície.

Vo všetkých hodnoteniach a súťažiach (pytagoriády, olympiády, Klokan, PISA, TIMMS) dosahujú žiaci vynikajúce výsledky. (Viď tiež Úspechy žiakov.)