Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Školský klub detí - ŠKD

Školský klub detí - ŠKD

Naposledy upravené 17.02.2024 - pred 153 dňami Čítanie na 1 minútu a 53 sekúnd

Riadenie a organizácia ŠKD

Vnútorný poriadok Školského klubu detí je vydaný v zmysle Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí. Je súčasťou vnútorného poriadku školy. ŠKD pracuje podľa výchovného programu, ktorý vypracujú vychovávateľky ŠKD, schvaľuje a vydáva riaditeľ školy.

Prevádzka ŠKD

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden rok na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami.

Školský klub je v prevádzke celý školský rok počas pracovných dní v týždni denne:

  • od 7 h do 7:45 h pred vyučovaním v 1. herni
  • po skončení vyučovania do 16:30 h v triede
  • od 16:30 h do 17:30 h v herniach. Prvý a druhý ročník v 1. herni, tretí a štvrtý ročník v 2. herni

Pozor zmena: prevádzka ŠKD je do 17:30h

Poplatky

Poplatok na školský rok 2023/2024 je 25€ mesačne, potrebné uhradiť na účet ŠKD podľa pokynov v EduPage v module Platby

  • Zákonný zástupca uhrádza za pobyt v ŠKD za príslušný mesiac, prípadne niekoľko mesiacov vopred alebo na celý školský rok
  • Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci vopred
  • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku

Obedy

Obedy realizované podľa ročníkov:

Ročník Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
1. 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
2. 12:50 - 13:20 12:50 - 13:20 12:50 - 13:20 12:50 - 13:20 12:50 - 13:20
3. 13:20 - 13:40 13:20 - 13:40 13:20 - 13:40 13:40 - 14:00 13:20 - 13:40
4. 13:40 - 14:00 13:40 - 14:00 13:40 - 14:00 13:20 - 13:40 13:40 - 14:00

Krúžky 2023/24

Vychovávateľ Utorok Štvrtok
FUZÁKOVÁ MICHAELA ŠIKOVNÉ RUKY POHYBOVÉ HRY
ZIGOVÁ BARBORA KORÁLKOVANIE KREATÍVNE TVORENIE
ZVODÁROVÁ ANDREA, GRUMELOVÁ JANA POHYBOVÉ HRY RELAXAČNÝ
PROKOPOVÁ JANA JOGA POZNAJ SVOJE MESTO
HANUŠKOVÁ JARMILA LEGO (1.-2.ročník) ORIGAMI
BUJTÁROVÁ ALENA DIELNIČKA (3.-4.ročník) ČITATEĽSKÝ
MARUŠIN TOMÁŠ FUTBAL (3.,4.ročník) POHYBOVÝ +
AĽUŠÍKOVÁ ĽUBICA TANEČNÝ ŠIKOVNÉ RUKY
ŠULKOVÁ DAGMAR MLADÝ MODERÁTOR – diskusné štúdio (2.-4.r) DEKORKO
SMOLIGOVÁ JÚLIA FOLKLÓRNY (2.-4.r) QUILLING+
BRATINA PETER, ADAMICA CHRISTIAN STOLNÝ TENIS SPOLOČENSKÉ HRY
SPOLOČENSKÉ HRY