Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Hodnotenie žiakov

Vnútorný systém hodnotenia žiakov

Naposledy upravené 21.08.2023 - pred 297 dňami Čítanie na 4 minúty a 46 sekúnd

Všeobecné zásady klasifikácie žiakov

 

Hodnotenie žiakov v 1. – 4. ročníku vo všetkých predmetoch počas celého školského roka vychádza z Metodického pokynu č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

 • V 1. - 4. ročníku používame slovné hodnotenie, doplnené bodovým a percentuálnym hodnotením
 • Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
 • Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.
 • Žiaci sú hodnotení  pravidelne a priebežne, pričom sa striedajú
  formy hodnotenia:
   
 • písomné -  testy (vstupné, priebežné, tematické, výstupné)
                 - diktáty (cvičné, kontrolné)
                 - slohové práce, prepisy textov
 • verbálne - ústne odpovede
                 - aktivita na hodine
                 - originálne riešenie úloh
 • grafické  - projekty
                 - referáty
                 - ilustrácie
 • V 1. - 4. ročníku používame slovné hodnotenie, doplnené bodovým a percentuálnym hodnotením
 • Slovné hodnotenie je pre intelektovo nadané deti v 1.- 4. ročníku vyhovujúcejšie, lebo poskytuje väčšiu možnosť  objektívnejšie hodnotiť žiaka vzhľadom na rôzny stupeň nadania v jednotlivých oblastiach vzdelávania a výkonnostnú nejednotnosť žiakov
 • Slovné hodnotenie na vysvedčení je štvorstupňové. Žiak môže dosiahnuť veľmi dobré, dobré, uspokojivé a neuspokojivé výsledky. Vzhľadom na to, sme museli  v slovnom hodnotení vymyslieť systém hodnotenia, ktorý prehľadne rozdelí výkony žiakov do štyroch stupňov
 • Stupne hodnotenia sme nahradili písmenami:

Veľmi dobré výsledky =   A

Dobré výsledky =             B

Uspokojivé výsledky =     C

Neuspokojivé výsledky = D

 • Systém hodnotenia  sme vypracovali podľa metodického pokynu č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Stupne hodnotenia prospechu v predmetoch

 

 veľmi dobré výsledky – A

Tvorivosť

Na vysokej úrovni, uplatňuje vlastné nápady    

Pojmy a poznatky

Ovláda samostatne podľa učebných osnov

Informácie

Vie vyhľadať samostatne a použiť v praxi

Organizácia práce

Samostatne pracuje po návode učiteľa

Logické operácie

Na vysokej úrovni

Čítanie

Samostatne s porozumením a bez chýb

Aplikácia poznatkov

Dokáže samostatne využiť v praxi

Ústny prejav

Samostatný, správny a výstižný

Grafický prejav

Estetický, bez väčších odchýlok

Motivácia

Vysoká miera vnútornej motivácie

                              

 dobré výsledky B

Tvorivosť

Snaha o tvorivosť a uplatnenie vlastných nápadov

Pojmy a poznatky

Ovláda podľa učebných osnov s miernou podporou

Informácie

Vie vyhľadať a použiť v praxi

Organizácia práce

Pracuje s malou pomocou učiteľa

Logické operácie

Na nižšej úrovni

Čítanie

S porozumením, s menším počtom chýb

Aplikácia poznatkov

Dokáže využiť v praxi s usmernením učiteľa

Ústny prejav

Menej presný, správny a výstižný

Grafický prejav

Estetický, bez väčších nepresností

Motivácia

Nižšia miera vnútornej motivácie, prevaha vonkajšej

 

uspokojivé výsledky C

Tvorivosť

Malá snaha o tvorivosť a iniciatívnosť

Pojmy a poznatky

Priemerné osvojenie podľa učebných osnov

Informácie

Vie s pomocou učiteľa vyhľadať a použiť v praxi

Organizácia práce

Pracuje s veľkou pomocou učiteľa

Logické operácie

Uplatňuje s pomocou učiteľa

Čítanie

S porozumením, s pomocou učiteľa

Aplikácia poznatkov

Malé nedostatky pri aplikácii v praxi

Ústny prejav

Nedostatky v presnosti a správnosti

Grafický prejav

Menej estetický, nepresný

Motivácia

Bez vnútornej motivácie, iba vonkajšia motivácia

 

neuspokojivé výsledky – D

Tvorivosť

Na nízkej úrovni, neuplatňuje vlastné nápady

Pojmy a poznatky

Neovláda podľa učebných osnov

Informácie

Nevie vyhľadať samostatne a použiť v praxi

Organizácia práce

Pracuje iba s veľkou pomocou učiteľa

Logické operácie

Na veľmi nízkej úrovni

Čítanie

Iba s pomocou učiteľa, s väčším počtom chýb

Aplikácia poznatkov

Nedokáže samostatne využiť v praxi

Ústny prejav

S pomocou učiteľa, s výraznými nedostatkami

Grafický prejav

Málo estetický, s veľkými odchýlkami

Motivácia

Bez vnútornej aj vonkajšej motivácie

 • Na sumatívne hodnotenie sme vypracovali hodnotiace štvrťročné hárky (uvedené v prílohe), ktoré každý štvrťrok predkladáme rodičom.
 • Písomné práce hodnotíme percentuálne a bodovo

Hodnotenie v %:

A  100% - 85%

B    84% - 70%

C    69% - 45%

D    44% -  0%

Bodové hodnotenie:

 •  pri písomných testoch počet dosiahnutých bodov/celkový počet bodov (možnosť prepočítať na %) napr. 13b/15b = 86% = A
 • V jazykovej oblasti hodnotíme diktáty podľa stupnice:

A   0 – 2 chyby

B   3  - 4 chyby

C   5 – 7 chýb

D   8 – viac chýb

Diktáty: cvičné - podľa potreby (označené počtom chýb)

             kontrolné -  hodnotené stupňami A,B,C,D

 

Počet slov v diktáte:

 1. ročník:   1 – 15 slov
 2. ročník: 10 – 25 slov
 3. ročník: 20 – 35 slov
 4. ročník: 30 – 45 slov

      Počet kontrolných diktátov:

 1. ročník: podľa potreby
 2. ročník: 6 diktátov
 3. ročník: 8 diktátov
 4. ročník: 7 diktátov
 5. Žiak má právo
  • - vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
  • - dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
  • - na objektívne hodnotenie.
 6. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.
 7. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
 8. V rámci MZ v jednotlivých ročníkoch si učitelia na začiatku šk. roka dohodnú  pravidlá hodnotenia žiakov v ročníku a v jednotlivých predmetoch. Učitelia oboznámia žiakov a rodičov so systémom hodnotenia (tieto pravidlá budú sprístupnené aj na webovej stránke školy)
 9. Súčasťou systému hodnotenia je aj hodnotenie správania žiakov, ktoré je vypracované podľa Metodického pokynu č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy
 10. Hodnotenie správania je štvorstupňové a je vypracované podľa úrovne dodržiavania školského poriadku:

A – veľmi dobré

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

B – uspokojivé

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť

C – menej uspokojivé

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení

D – neuspokojivé

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy.

   

 • rodičia žiaka sú priebežne informovaní o správaní svojho dieťaťa prostredníctvom zápisov do žiackej knižky, slovníčka, telefonicky alebo ústnou formou.
 • Na základe priebežného hodnotenia správania je žiak hodnotený štvrťročne, s prípadným odporučením učiteľa na zlepšenie správania:
 • V prílohe uvádzame hodnotiaci hárok na štvrťročné hodnotenie správania, ktoré predkladáme rodičovi na podpis pri štvrťročnom TAZRŠ