Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Osemročné gymnázium  /  Voliteľné predmety

Voliteľné predmety

Naposledy upravené 19.08.2023 - pred 299 dňami Čítanie na 3 minúty a 2 sekundy

Tercia

Volí sa 1 PVH ako rozširujúci. Žiak si musí zvoliť 1 povinne voliteľný predmet a označí ho číslom 1 a musí ho povinne navštevovať počas celého školského roku. Môže sa stať, že k niektorým predmetom nebude v príslušnom školskom roku vytvorená rozširujúca hodina, závisí to od záujmu žiakov. Minimálny počet žiakov potrebný na otvorenie rozširujúcej hodiny je: 10. Žiak preto uvedie aj 1 náhradný voliteľný predmet a označí ho číslom 2.

Hodnotenie rozširujúcej hodiny je samostatné, práca na rozširujúcich hodinách sa hodnotí známkou. Ak to žiakovi časovo vyhovuje, môže nepovinne navštevovať aj viaceré rozširujúce hodiny. Rozvrh bude postavený tak, aby každý žiak mohol navštevovať povinne zvolené predmety.

Kvarta

Volia sa 2 PVH ako rozširujúce. Žiak si musí zvoliť 2 povinne voliteľné predmety a označí ich číslom 1, 2 a musí ich povinne navštevovať počas celého školského roku. Môže sa stať, že k niektorým predmetom nebude v príslušnom školskom roku vytvorená rozširujúca hodina, závisí to od záujmu žiakov. Minimálny počet žiakov potrebný na otvorenie rozširujúcej hodiny je: 10. Žiak preto uvedie aj 1 náhradný voliteľný predmet a označí ho číslom 3.

Hodnotenie rozširujúcej hodiny je samostatné, práca na rozširujúcich hodinách sa hodnotí známkou. Ak to žiakovi časovo vyhovuje, môže nepovinne navštevovať aj viaceré rozširujúce hodiny. Rozvrh bude postavený tak, aby každý žiak mohol navštevovať povinne zvolené predmety.

Kvinta, Sexta

Žiaci si volia povinne voliteľné predmety podľa vlastného záujmu v celkovom počte 6 PVH. Všetky ponúkané predmety majú časovú dotáciu 2 PVH týždenne. Žiak si musí zvoliť 3 rôzne povinne voliteľné predmety a označí podľa dôležitosti číslami 1,2,3 a musí ich povinne navštevovať počas celého školského roku. Minimálny počet žiakov potrebný na otvorenie voliteľného predmetu je: 10. V prípade, že o niektorý voliteľný predmet neprejaví záujem dostatok žiakov, nebude tento predmet otvorený. V prípade veľkého záujmu budú otvorené dva paralelné. Žiak preto uvedie do prihlášky aj dva náhradné voliteľné predmety a označí ich číslami 4,5. V prípade, ak žiak prejaví záujem o viaceré voliteľné predmety (4 a viac), bude ich môcť navštevovať, ak mu to umožní rozvrh ako nepovinné predmety. Treba počítať s tým, že niektoré vyuč. hodiny budú aj v popoludňajších hodinách (7.- 8.hodina). Povinne voliteľné predmety sú známkované a uvedené na vysvedčení.

Septima, Oktáva

Nové kurzy pre začiatočníkov sa otvoria len v prípade dostatočného záujmu. Kurzy z predchádzajúcich ročníkov pokračujú, žiak si ich nemusí opäť zvoliť. Žiak pri voľbe zakrúžkuje Z (začiatočník) alebo P (pokročilý). Môže si zvoliť maximálne dva ďalšie jazyky okrem Aj a Nj. V septime a oktáve sa budú naďalej vyučovať obidva jazyky Aj a Nj s dotáciou pre Aj 3 hodiny týždenne a pre Nj 2 hodiny týždenne.

Maturitné semináre. Žiak si môže vybrať ľubovoľný z predmetov. Cvičenia sú zamerané na rozšírenie základného učiva a praktické cvičenia.

Predmety slúžia na rozšírenie vedomostí z oblastí, ktoré nie sú predmetom povinného vyučovania. Všetky ponúkané predmety majú časovú dotáciu 2 PVH týždenne.

Žiak si musí zvoliť voliteľné predmety v rozsahu minimálne 10 PVH. Označí voliteľné predmety podľa dôležitosti číslami 1,2,3,4,5 aj náhradné voliteľné predmety uvedie a musí ich povinne navštevovať počas celého školského roku.

Minimálny počet žiakov potrebný na otvorenie voliteľného predmetu je 10 žiakov, v prípade nedostatočného záujmu, sa predmet neotvorí. Žiak preto uvedie do prihlášky aj dva náhradné voliteľné predmety a označí ich číslami 6,7. V prípade, že žiak chce ísť maturovať z niektorého predmetu, mal by si k nemu zvoliť príslušný seminár v oboch ročníkoch. V prípade, že má žiak záujem navštevovať aj ďalšie predmety (nad povinný rozsah), môže ich navštevovať, ak bude mať v tom čase voľno. Pri tvorbe rozvrhu nebude možné na to prihliadať. V septime a oktáve treba počítať s tým, že vyuč. hodiny budú aj v popoludňajších hodinách (7.- 8.hodina).