Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Osemročné gymnázium  /  Projektové práce

Projektové práce

Naposledy upravené 15.03.2024 - pred 38 dňami Čítanie na 1 minútu a 33 sekúnd

Štruktúra projektovej práce

Projektová práce obsahuje tieto položky v danom poradí:

1. Titulný list

 • názov školy
 • názov projektovej práce
 • meno autora/autorov
 • školský rok predloženia projektovej práce

2. Nepovinné časti práce

 • poďakovanie
 • zoznam tabuliek a grafov
 • zoznam skratiek

3. Obsah

Uvádza názvy hlavných kapitol a podkapitol práce s číslami strán a zoznam príloh

4. Úvod

Vstupná časť, v ktorej je uvedené, na čo je práca zameraná, čo bolo podnetom pre voľbu danej práce a čím je daná téma významná. Projektová práca patrí k odbornému štýlu, ktorý sa vyznačuje vecnosťou, jednoznačnosťou, úspornosťou a presnosťou jazyka.

5. Hlavný text projektovej práce

 • teoretická časť – vymedzuje a definuje základné pojmy a vzťahy práce; prehľad poznatkov danej problematiky.
 • praktická časť (vlastný prínos) – vlastný prínos práce tvoria vlastné získané výsledky. V tejto časti sa nachádzajú len vlastné výsledky, výtvory, nákresy, zistenia či pozorovania. Výsledky meraní a stanovení je vhodné spracovať do tabuliek a grafov. Pozorovania je vhodné doplniť nákresmi, mapami a fotografiami.

6. Záver

7. Použitá literatúra

8. resumé v slovenskom a cudzom jazyku

Úprava projektových prác

 • záverečná práca sa píše na normalizovaný formát papiera A4 (210 × 297 mm) na jednej strane. Základné časti textu sú písané písmom Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. V texte sa používa štandardné zarovnanie podľa okraja. Strana je nastavená na riadkovanie 1,5; okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku.
 • všetky strany sa číslujú číslicami okrem titulného listu. Číslo strany sa umiestni v dolnej časti listu.
 • odporúčaný rozsah projektovej práce je 7-10 strán na člena skupiny. Maximálny rozsah je preto 30 strán.
 • názvy kapitol, podkapitol sa píšu zväčšeným (14 bodovým) a tučným písmom.
 • tabuľka, graf, ilustrácia, obrázok sa v texte označujú poradovým číslom a názvom.
 • číslo a názov tabuľky sa umiestňuje nad tabuľku.
 • číslo a názov grafu, ilustrácie a obrázka sa umiestňuje pod graf alebo obrázok.