Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Novinky  /  Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia

Naposledy upravené 19.08.2023 - pred 45 dňami Čítanie na 1 minútu a 33 sekúnd

Kritériá prijímania žiaka na ŠpMNDaG

V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sú intelektovo nadané deti označené ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov do osemročného gymnázia podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania. Žiaci sú prijímaní do gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia v Centre poradenstva a prevencie (ďalej len CPP) alebo inej poradni, zaradenej v sieti psychologických centier, po splnení medzinárodne platného kritéria úrovne intelektového nadania. Zároveň musia všetci žiaci absolvovať prijímaciu skúšku na zistenie celkovej vedomostnej úrovne.

Prijímacej skúšky do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí úspešne ukončili 5. ročník v ŠpMNDaG alebo na inej základnej škole po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v CPP. Bez správy psychologickej diagnostiky nie je možné žiaka zaradiť do prijímacieho konania.

Prijímacia skúška sa skladá z troch modulov:

  1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (45 minút),
  2. modul: matematika : (45 minút),
  3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút).

Do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG môže byť zaradený len žiak, ktorý dosahuje požadovanú intelektovú úroveň nadania a úspešne vykonal prijímaciu skúšku s úspešnosťou minimálne 75% v každom testovacom module. Žiaci sú zaraďovaní do výberu v poradí od najvyššieho dosiahnutého skóre.

Neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 07.45 h. Takémuto žiakovi riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom termíne.

O prijatí, resp. neprijatí do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG vydáva riaditeľka školy písomné rozhodnutie, ktoré bude doručované poštou, osobne do vlastných rúk alebo cez EduPage školy.

Termíny prijímacích skúšok

Typ súboru
Termíny pre šk. rok 2023/24 prijimacky23-24.pdf
Typ súboru
Termíny pre šk. rok 2024/25 prijimacky24-25.pdf