Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Novinky  /  Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia 2024/2025

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia 2024/2025

Naposledy upravené 20.05.2024 - pred 7 dňami Čítanie na 1 minútu a 57 sekúnd

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2024/2025

V nasledujúcej tabuľke, vygenerovanej z EduPage, nájdete kompletné poradie vyhodnotenia prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG.

Typ súboru
tabuľka výsledkov vysledky_pk_24-25.pdf

Kritériá prijímania žiaka do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG

V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sú intelektovo nadané deti označené ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov do osemročného gymnázia podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania. Žiaci sú prijímaní do gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia v Centre poradenstva a prevencie (ďalej len CPP) alebo inej poradni, zaradenej v sieti psychologických centier, po splnení medzinárodne platného kritéria úrovne intelektového nadania. Zároveň musia všetci žiaci absolvovať prijímaciu skúšku na zistenie celkovej vedomostnej úrovne.

Prijímacej skúšky do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa môžu zúčastniť žiaci 5. ročníka ŠpMNDaG alebo inej základnej školy po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v CPP. Bez správy psychologickej diagnostiky, ktorú je potrebné priložiť k prihláške na EduPage, nie je možné žiaka zaradiť do prijímacieho konania.

Prijímacia skúška sa skladá z troch modulov:

  1. modul: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a druhý cudzí jazyk: (45 minút),**
  2. modul: matematika : (45 minút),
  3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút).

** je potrebné oznámiť v poznámke prihlášky aký 2. cudzí jazyk žiak študoval, prípadne, že žiak nemal v 5. ročníku 2. cudzí jazyk

Do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG môže byť zaradený len žiak, ktorý dosahuje požadovanú intelektovú úroveň nadania a úspešne vykonal prijímaciu skúšku s celkovou úspešnosťou minimálne 75%, prípadne dosiahol úspešnosť minimálne 75% aspoň v jednom testovacom module. Žiaci sú zaraďovaní do výberu v poradí od najvyššieho dosiahnutého skóre.

Neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 07.45 h. Takémuto žiakovi riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom termíne.

O prijatí, resp. neprijatí do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG vydáva riaditeľka školy písomné rozhodnutie, ktoré bude doručované poštou, osobne do vlastných rúk alebo cez EduPage školy.

Termíny prijímacích skúšok 2024/2025

Prihláška na strednú školu sa podáva elektronicky cez EduPage do 20.3.2024.

Typ súboru
Termíny pre šk. rok 2024/25 prijimacky24-25.pdf

Typ súboru
Termíny pre šk. rok 2025/26 prijimacky25-26.pdf