logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

História

História vzdelávania nadaných detí a  Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

 

podľa Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti

autorky  PhDr.  Jolany  Laznibatovej, CSc.

 

Sieť škôl s triedami pre intelektovo nadané deti v rámci Programu APROGEN

- Vychádzame z tézy, že podporovanie a starostlivosť o nadaných žiakov – t.j. 2 – 3  až 5% populácie, ich identifikácia a ponuka kvalitného vzdelávacieho modelu a programu pre nadaného žiaka je potrebné pripraviť tak, aby „nikomu nebola odopretá možnosť rozvoja potenciálu na najvyššiu možnú mieru“ (viď Dohovor o právach dieťaťa).

- Každá krajina má svoje špecifiká v starostlivosti o nadaných a spôsob tejto starostlivosti sa mení s rastúcimi skúsenosťami.

- My podporujeme myšlienku, že nie je dobré riešiť otázky integrácie, segregácie, diferenciácie, atď., ale pripraviť vzdelávanie pre nadaných žiakov tak, aby sa poskytovalo v zmysle nie „všetkým rovnako“ ale„každému podľa jeho potrieb“. 

 

Rok 1993

- schválenie Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti na MŠ SR, otvorené prvé triedy pre intelektovo nadané deti v Bratislave – začiatok pokusného overovania.

Rok 1996

- za tri školské roky ukončený prvý stupeň ZŠ – formou akcelerovaného vyučovania,

- vyhodnotenie prvej etapy pokusného overovania Projektu a prechod na formu rozširovania, prehlbovania, obohacovania učiva.

1.Január 1998

- oficiálne zriadená Škola pre mimoriadne nadané deti V Bratislave a zaradená do siete škôl.

1.Január 1999

- oficiálne zriadené osemročné gymnázium a zaradené do siete škôl.

Rok 2000

- vyhodnotenie druhej etapy pokusného overovania Projektu.

Rok 2005

- vyhodnotenie tretej etapy pokusného overovania Projektu.

Rok 2007

- ukončenie pokusného overovania Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti a obhájenie nového vzdelávacieho modelu  pre nadané deti v intelektovej oblasti – Program APROGEN

Rok 2008

- 10. Výročie založenia – vzniku samostatnej, právne subjektívnej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia,

- Zaradenie vzdelávania intelektovo nadaných detí do nového Zákona o výchove a vzdelávaní v rámci skupiny Vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov.

Priebeh pokusného overovania Projektu

Základné etapy Projektu:

- I. etapa 1993 – 1996 – akcelerácia učiva I. stupeň

- II. etapa 1996 – 2000 – obohatenie, prehlbovanie učiva I.
                                    a II. Stupeň

- III. etapa 2000 – 2007 – overovanie výučby II. Stupeň ZŠ –
                                     mimobratislavské školy

- IV. etapa 1999 – 2007 – overovanie výučby n 8-ročnom
                                    gymnáziu, Bratislava

- V. etapa 2007 – realizácia Programu APROGEN.

 

 

Formy vyhodnotenia pokusného overovania

- hodnotiaca správa – každý rok

- čiastkové vyhodnotenie – 1996

- priebežné vyhodnotenie – 2000

- komplexné vyhodnotenie – 2005

- obhájenie Projektu – 2007

- dotvorenie Programu APROGEN – 2007-2008.

 

Úrovne overovania:

-       I. stupeň – od 1.9.1993

-       II. stupeň – od 1.9.1996

-       8-ročné gymnázium – od 1.9.1999.

 

ŠpMNDaG vznikla na náklade pokusného overovania Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti, ktorý autorsky vypracovala PhDr. Jolana Laznibatová,  CSc, ako psychologička a vedecko-výskumná pracovníčka na rezortnom pracovisku MŠ – SR, Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

MŠ dalo súhlas k pokusnému overovaniu s tým, že sa budú zisťovať, overovať a vytvárať vhodné podmienky pre prácu s intelektovo nadanými žiakmi. Projekt vychádzal z najnovších teoretických odborných poznatkov, ako i zo skúseností autorky z individuálnej práce s nadanými deťmi. Overovali sa nové formy a metódy práce s intelektovo nadanými žiakmi a to od 5 – 6 rokov, teda od vstupu do školy až po ukončenie  základnej školy,  teda do 14 – 15 rokov,  ako aj až po ukončenie stredoškolského vzdelania maturitou teda do 17 – 18 rokov.

Priebeh počas overovania Projektu

Pokusné overovanie tohto vzdelávacieho modelu sa overovalo od 1.9.1993 až do 30.6.2007, teda 14 rokov. Za toto obdobie sa podarilo vypracovať nový, komplexný výchovno-vzdelávací model pre vzdelávanie nadaných žiakov v škole vo vyrovnaných, homogénnych skupinách. Postupne sa pridávali k pokusnému overovaniu aj ďalšie školy na Slovensku. Aktuálne pracuje v triedach pre nadané deti podľa tohto vzdelávacieho modelu 29 základných škôl na Slovensku. Zároveň sa rozpracovali nové učebné postupy na princípe obohacovania učiva s intelektovo nadanými, formy hodnotenia týchto žiakov, ale taktiež metódy výberov žiakov, ale i pedagógov, systém psychologickej starostlivosti o nadaných žiakov v škole a ďalšie aspekty charakteristické pre tento model. Pretože o takéto výchovno-vzdelávacie postupy malo záujem stále viac rodičov, postupne počet žiakov v triedach narástol, Výsledky práce v triedach pre nadané deti boli výnimočne dobré a preto Krajský školský úrad Bratislava požiadal MŠ – SR o zaradenie do siete týchto tried a oficiálny status školy pre nadané deti v Bratislave, ktorá dostala názov Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium.

Na základe toho k 1.1.1998 vznikla samostatná škola s právnou subjektivitou. Od 1.9.2009 bolo pri škole oficiálne zriadené aj gymnázium. Dnes navštevuje ŠpMNDaG 636 žiakov od prvej triedy po maturitu. Od 1.9.2009 bolo pri škole oficiálne zriadené aj gymnázium. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium ako systém kontinuálneho vzdelávania nadaných žiakov v školskom roku 2010/2011 absolvuje už šiesty  krát maturitné skúšky.  Doterajšie výsledky hovoria sami za seba: priemerná  známka z maturít sa pohybuje v rozpätí od 1,26 do 1,34. Absolventi bez problémov nastupujú na vysokoškolské štúdium doma, ale veľmi často najmä v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Anglicko a iné). Pokusné overovanie Projektu alternatívnej starostlivosti  pre nadané deti bolo v dôsledku týchto výsledkov za prítomnosti troch gestorov ŠPÚ, PdF - UK a VÚDPaP ako i zástupcov MŠ – SR, ŠŠI a ďalších odborných inštitúcií, ako i zástupcov zúčastnených škôl a rodičov detí, na hodnotiacom odbornom - pracovnom seminári  dňa 22.5.2007 prezentovaný a úspešne obhájený,  a Nový autorský vzdelávací Program APROGEN sa ďalej úspešne realizuje v ŠpMNDaG ako i v triedach pre nadané deti  v jednotlivých školách na Slovensku.

 

Špecifiká realizácie Projektu v Bratislave

Priestorové zabezpečenie:

- ZŠ Karloveská – šk. rok 1993-1994 -- I. obvod BA

- IUVENTA – šk. rok 1994-1996 – IV. obvod BA

- ZŠ Turnianska – šk. rok1995-2000 – V. obvod BA

- ZŠ Teplická – šk. rok 2000-2007-III. obvod BA

- G Skalická – šk. rok 2004-2007 III. obvod. BA.