logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 46 min 26 s

Skrátené vyučovanie 26.11.2020

Ut, 2020-11-24 11:43

Vážení rodičia, milí žiaci,

riditeľka školy oznamuje, že vo štvrtok 26.11.2020 bude skrátené vyučovanie z dôvodu konania štvrťročnej klasifikačnej porady.

Organizácia vyučovania bude nasledovná:
0. hodina – od 7:30 – 8:10 h (celá)
1. hodina – od 8:15 – 8:50 h
2. hodina – od 9:00 – 9:35 h
3. hodina – od 9:45 – 10:20 h
4. hodina – od 10:35 – 11:10 h
5. hodina – od 11:20 – 11:55 h
6. hodina – od 12:05 – 12:40 h

Ďakujeme za pochopenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Vyučovanie dištančnou formou do odvolania

Po, 2020-11-16 14:54

Vážení rodičia,

na základe usmernenia zriaďovateľa školy BSK v súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ Slovenskej republiky o otvorení špeciálnych základných a stredných škôl, žiaci celého stredného vzdelávania ŠpMNDaG, t.j. žiaci piatych ročníkov až oktáv, pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou do odvolania.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Kategórie: Aktuality a oznamy

Riaditeľské voľno

Št, 2020-11-05 09:55

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na pondelok 16.11.2020
udeľuje riaditeľka školy žiakom riaditeľské voľno.
Štátny sviatok je v utorok 17.11.2020.
Nástup žiakov do školy je v stredu 18.11.2020.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

POZOR: Zmena termínu jesenných prázdnin a mimoriadne prázdniny

So, 2020-10-24 06:58

Vážení rodičia, milí žiaci,

podľa nariadenia MŠVVaŠ SR sa z dôvodu celoplošného testovania obyvateľstva na Covid19 upravuje termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na

piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020.

Okrem jesenných prázdnin vyhlásil minister školstva aj mimoriadne školské prázdniny

piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prerušené prezenčné vyučovanie 26.10. - 27.11. 2020

Pi, 2020-10-23 07:12

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na nariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky budú od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020 uzatvorené všetky školy a prechádzajú na dištančnú výučbu. Výnimku dostali len detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl.
V tomto čase bude budova na Skalickej ceste pre žiakov a rodičov zatvorená, ale žiaci, ktorí tento týždeň chýbali na vyučovaní, si môžu prísť po svoje veci v pondelok až štvrtok 26-29.10.2020 v čase 7-15:00h. je potrebné ohlásiť sa na vrátnici a dodržiavať pokyny hlavného hygienika SR.
Žiaci piateho ročníka a 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG budú mať v čase prerušenia prezenčného vyučovania riadne vyučovanie dištančnou (online) formou podľa platného rozvrhu a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prerušené prezenčné vyučovanie v ročníkoch kvinta až oktáva od 12.10.2020

Ne, 2020-10-11 12:34

Vážení rodičia, žiaci,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje prezenčné vyučovanie na všetkých stredných školách v SR od 12. októbra 2020. Prerušenie sa na našej škole týka všetkých žiakov od kvinty po oktávu a v týchto ročníkoch sa preto od 12. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci su povinní riadne sa zúčastňovať online vyučovania a plniť úlohy podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
Žiaci ostatných ročníkov sa učia riadne prezenčnou formou v škole podľa všetkých aktuálne platných opatrení a nariadení.
Všetky aktuálne opatrenia platia do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Usmernenie k postupu škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Št, 2020-10-01 12:04
Platné k 12.10.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Plné znenie nájdete na webových stránkach ministerstva:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach...
https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Kategórie: Aktuality a oznamy