logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktuality a oznamy

Skrátené vyučovanie 26.1.2023

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - St, 2023-01-25 16:32

Vážení rodičia a žiaci,

dňa 26.1.2023 bude skrátené vyučovanie na gymnáziu z dôvodu konania polročnej klasifikačnej porady. Vyučovanie bude skrátené nasledovne:

0. hodina – celá od 7:30 – 8:10 h
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h.

Popoludňajšie aktivity vrátane krúžkov sa konať nebudú.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2023/24

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Pi, 2023-01-20 15:37
Kritériá prijímania žiaka na ŠpMNDaG

V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sú intelektovo nadané deti označené ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov do osemročného gymnázia podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania. Žiaci sú prijímaní do gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia v Centre poradenstva a prevencie (ďalej len CPP) alebo inej poradni, zaradenej v sieti psychologických centier, po splnení medzinárodne platného kritéria úrovne intelektového nadania. Zároveň musia všetci žiaci absolvovať prijímaciu skúšku na zistenie celkovej vedomostnej úrovne.

Prijímacej skúšky do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí úspešne ukončili 5. ročník v ŠpMNDaG alebo na inej základnej škole po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v CPP. Bez správy psychologickej diagnostiky nie je možné žiaka zaradiť do prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva elektronicky do 20.3.2023 prostredníctvom systému EduPage na tomto linku: https://smnd.edupage.org/register/

Prijímacia skúška sa skladá z troch modulov:
1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (45 minút),
2. modul: matematika : (45 minút),
3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút).

Do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG môže byť zaradený len žiak, ktorý dosahuje požadovanú intelektovú úroveň nadania a úspešne vykonal prijímaciu skúšku s úspešnosťou minimálne 75% v každom testovacom module. Žiaci sú zaraďovaní do výberu v poradí od najvyššieho dosiahnutého skóre.

Neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 07.45 h. Takémuto žiakovi riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom termíne.

O prijatí, resp. neprijatí do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG vydáva riaditeľka školy písomné rozhodnutie, ktoré bude doručované poštou, osobne do vlastných rúk alebo cez EduPage školy.

Termíny prijímacích skúšok

pre školský rok 2023/2024: PDF
pre školský rok 2024/2025: PDF

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prijímacie konanie do 1. ročníka ZŠ

Postup pri prijímaní dieťaťa do 1. ročníka ZŠ ŠpMNDaG 2023/2024.

1. Rodič / zákonný zástupca pošle vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zaradenie svojho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG (v prílohe) na adresu skola [at] spmndag [dot] sk do 28.2.2023. 

2. Rodič / zákonný zástupca zároveň pošle Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa (v prílohe), ktoré sa uskutoční od 9. januára 2023 do 30. apríla 2023.

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Deň otvorených dverí 8.2.2023

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch školy na Teplickej pre rodičov a deti, ktorí majú záujem o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

Deň otvorených dverí sa bude konať 8.2.2023 od 9:15h do 11:00h. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili mailom na adresu skola [at] spmndag [dot] sk s uvedením mena dieťaťa.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Št, 1970-01-01 01:00