logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Čítačka správ

Povinnosť nosiť rúško pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Vážení rodičia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe odporúčania Krízového štabu SR zaviedlo povinnosť od 12. októbra 2020 nosiť rúško pre všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ, a to aj v triedach počas vyučovania.Prosíme Vás, aby ste svojim deťom dali do školy aspoň 2 rúška, aby si ho mohli v prípade zašpinenia vymeniť. Dieťa bez rúška sa nebude mocť zúčastniť výchovno - vzdelávacieho procesu. Toto opatrenie platí do odvolania. Za pochopenie ďakujeme  PhDr.

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prerušené prezenčné vyučovanie v ročníkoch kvinta až oktáva od 12.10.2020

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Ne, 2020-10-11 13:34

Vážení rodičia, žiaci,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje prezenčné vyučovanie na všetkých stredných školách v SR od 12. októbra 2020. Prerušenie sa na našej škole týka všetkých žiakov od kvinty po oktávu a v týchto ročníkoch sa preto od 12. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci su povinní riadne sa zúčastňovať online vyučovania a plniť úlohy podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
Žiaci ostatných ročníkov sa učia riadne prezenčnou formou v škole podľa všetkých aktuálne platných opatrení a nariadení.
Všetky aktuálne opatrenia platia do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Usmernenie k postupu škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Platné k 12.10.2020  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12.

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Usmernenie k postupu škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Št, 2020-10-01 13:04
Platné k 12.10.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Plné znenie nájdete na webových stránkach ministerstva:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach...
https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Kategórie: Aktuality a oznamy

Čerpanie pandemickej OČR

Vážení rodičia,

V školskom roku 2020/2021 sa novelou zákona zmenili podmienky čerpania pandemickej OČR. Sociálna poisťovňa uvádza podrobnosti na svojom webe https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmeny-pri-poskytovani-pandemickej-ocr.html

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy